အိမ်ခြံမြေ

အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဝယ်သူမှ မဖြစ်မနေသိထားရမည့် အရေးကြီးသည့်အချက်

အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်ကိစ္စများတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မည့်မြေကွက်သည် ရောင်းသူအမည်ပေါက်ဖြစ်စေ၊ အမည်မပေါက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဂရန်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ဂရန်မရှိသည်ဖြစ်စေ၊မြေအမျိုးအစားသည် လယ်မြေ၊ယာမြေ၊ရွာမြေ၊ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊စသည့်မည်သည့်မြေအမျိုးအစားပင်ဖြစ်စေ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်သော မြေ သည်ရောင်းသူ၏ လက်ဝယ်တွင် ရှိမရှိဆိုသည့် ကိစ္စသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မည့်မြေ သည် ရောင်းသူလက်ဝယ်တွင်မရှိလျှင်- (၁) အခြားသူတစ်ဦးအား ရောင်းချထားပြီးဖြစ်နိုင်သည်။ (၂)ပေါင်နှံထားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (၃)အခြားသူတစ်ဦးက ကျူး၍ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (၄)အမွေဆိုင်ကွက်ဖြစ် ၍အခြားအမွေဆိုင်တစ်ဦးဦးက နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ (၅)လင်မယားပိုင်ဖြစ်ပြီး လင်(သို့) မယားက နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ (၆)အခြားသူနှင့် အတူပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သောမြေ…