ဆရာ

အသက် (၅၉) နှစ်အထက် အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမများ လစာတိုးပါပြီ

အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုးမူအသစ္အရ အသက္(၅၉)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အသက္အ႐ြယ္ရွိသည့္ အလယ္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ကစတင္ကာ အထက္တန္းျပလစာ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ လစာႏႈန္းက်ပ္ (၁၉၈,၀၀၀ – ၂၀,၀၀၀-၂၀၈,၀၀၀) ရရွိေနသည့္ အသက္ (၅၉) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အလယ္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို လစာႏႈန္းက်ပ္ (၂၁၆,၀၀၀-၂,၀၀၀ -၂၂၆,၀၀၀)သို႔ တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ ျပဳေၾကာင္း အမိန႔္စာမ်ားကို အ ေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။…