မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခါးထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

Unicode

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

အောင်လကြီးရဲ့ ဆိုဒ် ကိုလည်း ရှိုးကြည့်လိုက်ကြအုံး ပုဆိုးကြီးနဲ့ မိုက်နေရော

 

Credit

Be the first to comment on "မကြေပွဲနွဲဖို့ ပုဆိုးခါးထောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ အောင်လရဲ့ (ရုပ်သံ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*