၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ ၁၇ရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွေမှာမိုးကြီးရေလျှံမည့်ဒေသများ

၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ ၁၇ရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွေမှာမိုးကြီးရေလျှံမည့်ဒေသများ

၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ ၁၇ရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွေမှာချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ်

ISSUED TIME 11/10/2022 AT 2:10PM(MMT)

𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄, 𝐒𝐔 𝐒𝐔 𝐒𝐀𝐍

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ ၁ရရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွေမှာချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ်

ISSUED TIME 11/10/2022 AT 2:10PM(MMT)

𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄, 𝐒𝐔 𝐒𝐔 𝐒𝐀𝐍

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

ကိုင်းဖွေးဖွေး ရေဖွေးဖွေး

PRE NORTHEAST MONSOON

၂၀၂၂ ၁၇ရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ဒေသကြီးတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး ချင်းပြည်နယ်စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်မှာ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

၁၉ရက်နေ့မှ၂၅ရက်နေ့အတွင်းကချင်ပြည်နယ်ကြီးမှာအနောက်တောင်မုတ်သုန်လေစတင်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ပြီးNortheastMONSOONဆောင်းလေညှင်းများစတင်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး ညအပူချိန်များကျဆင်းလာကာ အေးမြတဲ့ရာသီဥတုကိုအကြိုထောက်စေနိုင်ပါတယ်

𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄, 𝐒𝐔 𝐒𝐔 𝐒𝐀𝐍

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

ကိုင်းဖွေးဖွေး ရေဖွေးဖွေး

PRE NORTHEAST MONSOON

၂၀၂၂ ၁ရရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ဒေသကြီးတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး ချင်းပြည်နယ်စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်မှာ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

၁၉ရက်နေ့မှ၂၅ရက်နေ့အတွင်းကချင်ပြည်နယ်ကြီးမှာအနောက်တောင်မုတ်သုန်လေစတင်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ပြီးNortheastMONSOONဆောင်းလေညှင်းများစတင်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး ညအပူချိန်များကျဆင်းလာကာ အေးမြတဲ့ရာသီဥတုကိုအကြိုထောက်စေနိုင်ပါတယ်

𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄, 𝐒𝐔 𝐒𝐔 𝐒𝐀𝐍

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

Unicode

၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ ၁၇ရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွေမှာမိုးကြီးရေလျှံမည့်ဒေသများ

၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ ၁၇ရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွေမှာချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ်

ISSUED TIME 11/10/2022 AT 2:10PM(MMT)

𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄, 𝐒𝐔 𝐒𝐔 𝐒𝐀𝐍

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ ၁ရရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွေမှာချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ်

ISSUED TIME 11/10/2022 AT 2:10PM(MMT)

𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄, 𝐒𝐔 𝐒𝐔 𝐒𝐀𝐍

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

ကိုင်းဖွေးဖွေး ရေဖွေးဖွေး

PRE NORTHEAST MONSOON

၂၀၂၂ ၁၇ရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ဒေသကြီးတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး ချင်းပြည်နယ်စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်မှာ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

၁၉ရက်နေ့မှ၂၅ရက်နေ့အတွင်းကချင်ပြည်နယ်ကြီးမှာအနောက်တောင်မုတ်သုန်လေစတင်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ပြီးNortheastMONSOONဆောင်းလေညှင်းများစတင်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး ညအပူချိန်များကျဆင်းလာကာ အေးမြတဲ့ရာသီဥတုကိုအကြိုထောက်စေနိုင်ပါတယ်

𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄, 𝐒𝐔 𝐒𝐔 𝐒𝐀𝐍

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

ကိုင်းဖွေးဖွေး ရေဖွေးဖွေး

PRE NORTHEAST MONSOON

၂၀၂၂ ၁ရရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ဒေသကြီးတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး ချင်းပြည်နယ်စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်မှာ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

၁၉ရက်နေ့မှ၂၅ရက်နေ့အတွင်းကချင်ပြည်နယ်ကြီးမှာအနောက်တောင်မုတ်သုန်လေစတင်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ပြီးNortheastMONSOONဆောင်းလေညှင်းများစတင်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး ညအပူချိန်များကျဆင်းလာကာ အေးမြတဲ့ရာသီဥတုကိုအကြိုထောက်စေနိုင်ပါတယ်

𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄, 𝐒𝐔 𝐒𝐔 𝐒𝐀𝐍

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

Be the first to comment on "၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ ၁၇ရက်နေ့ ၁၈ရက်နေ့တွေမှာမိုးကြီးရေလျှံမည့်ဒေသများ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*