ဇန္နဝါရီလမွာ ျမန္မာတနိုင္ငံလုံး ထူးကဲ အေအးပိုမည္

ဇန္နဝါရီလမွာ ျမန္မာတနိုင္ငံလုံး ထူးကဲ အေအးပိုမည္ (မိုးေလဝသပညာရွင္မေလး စုစုစံ)

၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပုံမွန္ထက္ အေအးပိုလာေစနိုင္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အတြင္း ထူးကဲအေအးပိုျခင္းေတြ ရွိလာနိုင္ကာ ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ေတြမွာေတာင္ ၁၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ အထိ ေအးေစနိုင္တဲ့ ရက္တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိလာနိုင္ပါတယ္…

လာအို ထိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ကယားျပည္နယ္ ေနျပည္ေတာ္ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း ထူးကဲ အေအးပိုနိုင္လာတဲ့ ရက္ေတြရွိလာနိုင္သျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိသူမ်ား အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားသည္ မိမိမေဒသထက္ အေအးေပါ့ေစနိုင္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္းေတြသို႔ ဇန္နဝါရီလမွာ အေအးေရွာင္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုက္ရပါတယ္…

11/12/2020 at 4:12pm (MMT) Su Su San

—————

ဇန္နဝါရီလမွာ ျမန္မာတနိုင္ငံလုံး ထူးကဲ အေအးပိုမည္ (မိုးေလဝသပညာရွင္မေလး စုစုစံ)

၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပုံမွန္ထက္ အေအးပိုလာေစနိုင္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အတြင္း ထူးကဲအေအးပိုျခင္းေတြ ရွိလာနိုင္ကာ ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ေတြမွာေတာင္ ၁၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ အထိ ေအးေစနိုင္တဲ့ ရက္တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိလာနိုင္ပါတယ္…

လာအို ထိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ကယားျပည္နယ္ ေနျပည္ေတာ္ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း ထူးကဲ အေအးပိုနိုင္လာတဲ့ ရက္ေတြရွိလာနိုင္သျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိသူမ်ား အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားသည္ မိမိမေဒသထက္ အေအးေပါ့ေစနိုင္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္းေတြသို႔ ဇန္နဝါရီလမွာ အေအးေရွာင္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုက္ရပါတယ္…

11/12/2020 at 4:12pm (MMT) Su Su San

Be the first to comment on "ဇန္နဝါရီလမွာ ျမန္မာတနိုင္ငံလုံး ထူးကဲ အေအးပိုမည္"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*